پابندها

پابند پولکی دایره سبک لیزر

هر عدد حدود 2 گرم

پابند پولکی لیزر سبک قلب

هر عدد حدود 2.2 گرم

پابند پولکی لیزر سبک

هر عدد حدود 1.8 گرم

پابند پولکی قلب لیزر سبک

هر عدد حدود 2.5 گرم

پابند لیزر قلب پولکی توپر

هر عدد حدود 2.3 گرم

پابند لیزر پولکی طرح ونکلیف

هر عدد حدود 2.3 گرم

پابند لیزر پولکی قلب توپر توخالی

هر عدد حدود 2.4 گرم

پابند پولکی لیزر دایره توپر

هر عدد حدود 3 گرم

پابند پولکی لیزر مثلث توخالی

هر عدد حدود 2.1 گرم

پابند پولکی لیزر چشم توخالی

هر عدد حدود 2.3 گرم

پابند پولکی لیزر دایره توپر توخالی

هر عدد حدود 2 گرم

پابند پولکی لیزر ستاره توخالی توپر

هر عدد حدود 2.6 گرم

پابند پولکی لیزر ستاره توپر

هر عدد حدود 2.4 گرم

پابند پولکی لیزر بیضی توخالی

هر عدد حدود 2.3 گرم

پابند پولکی لیزر دایره توخالی

هر عدد حدود 2.3 گرم

پابند پولکی لیزر ونکلیف توپر توخالی

هر عدد حدود 2 گرم

پابند پولکی لیزر

هر عدد حدود 2.1 گرم

پابند پولکی لیزر قلب توپر توخالی

هر عدد حدود 2.1 گرم

پابند پولکی لیزر بینهایت

هر عدد حدود 2.4 گرم

پابند پولکی لیزر اشک توخالی

هر حدود 2.1 گرم

پابند پولکی لیزر دایره توپر توخالی

هر عدد حدود 2.7 گرم

پابند پولکی لیزر اشک توپر توخالی

هر عدد حدود 2.4 گرم

پابند پولکی لیزر قلب

هر عدد حدود 2.4 گرم

پابند پولکی لیزر قلب

هر عدد حدود 2 گرم

پابند پولکی لیزر مستطیلی

هر عدد حدود 1.9 گرم

پابند پولکی لیزر وی v

هر عدد حدود 1.9 گرم

پابند پولکی لیزر اشک تو پر و تو خالی ستاره

هر عدد حدود 2.2 گرم

پابند لیزر طرح ونکلیف

هر عدد حدود 1.68 گرم

پابند لیزر پولکی طرح ماه و ستاره

هر عدد حدود 1.62 گرم

دستبند/پابندکارتیه

هر عدد حدود 1.1 گرم

پابند البرنادو

هر عدد حدود 0.8 گرم