مجموعه نگین دار سبک

نیم ست مخراجی با سنگ سبز (با زنجیر و پشت گوشواره طلا)

هر عدد حدود 3.84 گرم

نیم ست مخراجی با سنگ سرمه ای (با زنجیر و پشت گوشواره طلا)

هر عدد حدود 3.69 گرم

نیمست نگین دار ارغوانی

هر عدد حدود 3.59 گرم

گردنی مخراجی چشم و نظر

هر عدد حدود 2.74 گرم

گردنی مخراجی چشم نظر

هر عدد حدود 2.12 گرم

گردنی مخراجی چشم نظر

هر عدد حدود 1.73 گرم

دستبند مخراجی چشم نظر

هر عدد حدود 2.28 گرم

دستبند نگین دار بی نهایت

هر عدد حدود 1.93 گرم

دستبند مخراجی بی نهایت

هر عدد حدود 1.88 گرم

گوشواره ستاره نگین دار

هر حدود 1.72 گرم

گوشواره چشم نظر نگین دار

هر حدود 1.4 گرم

گوشواره ونکلیف نگین دار

هر حدود 1.35 گرم

آویز شش ضلعی

هر عدد حدود 0.89 گرم

آویز ستاره دریایی

هر عدد حدود 0.83 گرم

گوشواره ستاره دریایی نگین دار

هر حدود 1.9 گرم

گوشواره دانه برف نگین دار

هر حدود 2.66 گرم

آویز قلب و حلقه نگین دار

هر عدد حدود 1 گرم

گوشواره پاپیون نگین دار

هر جفت حدود 1.39 گرم

گوشواره گل

هر جفت حدود 1.71 گرم

آویز بینهایت قلب نگین دار

هر عدد حدود 1.09 گرم

خمسه نگین دار

هر عدد حدود 0.83 گرم

آویز نگین دار چشم نظر

هر عدد حدود 1.73 گرم

آویز ملوانی نگین دار طرح سکان کشتی

هر عدد حدود 1.42 گرم

آویز تاج نگین دار

هر عدد حدود 1.09 گرم

آویز خورشید نگین دار چشم نظر

هر عدد حدود 0.85 گرم

آویز بینهایت نگین دار

هر عدد حدود 0.8 گرم

آویز ستاره نگین دار

هر عدد حدود 0.94 گرم

آویز نگین دار پروانه

هر عدد حدود 0.79 گرم

آویز قلب نگین دار

هر عدد حدود 0.56 گرم

گوشواره نگین دار چشم نظر با پشت گوشواره ای طلا

هر حدود 1.88 گرم

آویز نگین دار چشم نظر

هر عدد حدود 1.39 گرم

آویز ملوانی نگین دار طرح سکان کشتی

هر عدد حدود 1.03 گرم

آویز بته جقه نگین دار

هر عدد حدود 0.68 گرم

آویز تاج نگین دار

هر عدد حدود 1.09 گرم

آویز خورشید نگین دار

هر عدد حدود 0.84 گرم

آویز چشم نظر نگین دار

هر عدد حدود 1.73 گرم

آویز ملوانی نگین دار سکان کشتی

هر عدد حدود 1.42 گرم

آویز انار نگین دار

هر عدد حدود 1.25 گرم

انار نگین دار دستبندی

هر عدد حدود 1.22 گرم

گوشواره انار نگین دار

هر حدود 1.49 گرم

آویز مدال مخراجی سنگ خور اشک سرمه ای

هر عدد حدود 0.6 گرم

آویز مدال مخراجی سنگ خور اشک قرمز

هر عدد حدود 0.6 گرم

گوشواره مخراجی سنگ خور اشک سرمه ای

هر جفت حدود 1 گرم

گوشواره مخراجی سنگ خور اشک قرمز

هر جفت حدود 1 گرم

گوشواره مخراجی سنگ خور اشک سبز

هر جفت حدود 1 گرم

انگشتر

هر عدد حدود 1.9 گرم

آویز آدم برفی مروارید مخراجی قرمز

هر عدد حدود گرم

گردنبند ریختگی مخراجی گل - سنگ کسر شده

هر عدد حدود 1.7 گرم