النگوها

النگو کارتیه باریک سفید 4میلیمتر - دور مچ 19 تا 21 سانتی متر

هر عدد حدود 7 گرم

النگو کارتیه باریک سفید 4میلیمتر - دور مچ 17 تا 19 سانتی متر

هر عدد حدود 7 گرم

النگو کارتیه باریک سفید 4میلیمتر - دور مچ 15 تا 17 سانتی متر

هر عدد حدود 7 گرم

النگو کارتیه باریک زردگلد 4میلیمتر - دور مچ 19 تا 21 سانتی متر

هر عدد حدود 7 گرم

النگو کارتیه باریک رزگلد 4میلیمتر - دور مچ 17 تا 19 سانتی متر

هر عدد حدود 7 گرم

النگو کارتیه باریک رزگلد 4میلیمتر - دور مچ 15 تا 17 سانتی متر

هر عدد حدود 7 گرم

النگو کارتیه باریک زرد 4میلیمتر - دور مچ 15 تا 17 سانتی متر

هر عدد حدود 7 گرم

النگو کارتیه پهن سفید 6میلیمتر - دور مچ 19 تا 21 سانتی متر

هر عدد حدود 9 گرم

النگو کارتیه پهن سفید 6میلیمتر - دور مچ 17 تا 19 سانتی متر

هر عدد حدود 9 گرم

النگو کارتیه پهن سفید 6میلیمتر - دور مچ 15 تا 17 سانتی متر

هر عدد حدود 9 گرم

النگو کارتیه پهن رزگلد 6میلیمتر - دور مچ 19 تا 21 سانتی متر

هر عدد حدود 9 گرم

النگو کارتیه پهن رزگلد 6میلیمتر - دور مچ 17 تا 19 سانتی متر

هر عدد حدود 9 گرم

النگو کارتیه پهن رزگلد 6میلیمتر - دور مچ 15 تا 17 سانتی متر

هر عدد حدود 9 گرم

النگو کارتیه پهن زرد 6میلیمتر -دور مچ 19 تا 21 سانتی متر

هر عدد حدود 9 گرم

النگو کارتیه پهن زرد 6میلیمتر -دورمچ 17 تا 19 سانتی متر

هر عدد حدود 9 گرم

النگو کارتیه پهن زرد 6میلیمتر - دورمچ15 تا 17 سانتی متر

هر عدد حدود 9 گرم

النگو کارتیه پیچ سایز 3

هر عدد حدود 9.5 گرم

النگو کارتیه پیچ سایز 3

هر عدد حدود 9.5 گرم

النگو کارتیه پیچ زرد سایز 2

هر عدد حدود 8.5 گرم

النگو کارتیه پیچ سفید سایز 2

هر عدد حدود 8.5 گرم

النگو کارتیه پیچ سفید سایز 1

هر عدد حدود 7.5 گرم

النگو کارتیه پیچ زرد سایز 1

هر عدد حدود 7.5 گرم

النگو مروارید

هر عدد حدود 5.8 گرم

النگو ریختگی مخراجی گل

هر عدد حدود 9.24 گرم

دستبند البرنادو

هر عدد حدود 4.01 گرم