مجموعه خرج کار مخراجی

هر عدد حدود 0.11 گرم

هر عدد حدود 0.09 گرم

هر عدد حدود 0.11 گرم

هر عدد حدود 0.18 گرم

هر عدد حدود 0.19 گرم

هر جفت حدود 0.25 گرم

هر جفت حدود 0.43 گرم

هر جفت حدود 0.45 گرم

هر جفت حدود 0.25 گرم

هر جفت حدود 0.35 گرم

هر جفت حدود 0.29 گرم

هر جفت حدود 0.29 گرم

هر عدد حدود 1.59 گرم

هر عدد حدود 1.4 گرم

هر عدد حدود 1.38 گرم

هر عدد حدود 1.26 گرم

هر عدد حدود 1.33 گرم

هر عدد حدود 1.19 گرم

هر عدد حدود 1.22 گرم

هر عدد حدود 1.33 گرم

هر عدد حدود 1.45 گرم

هر عدد حدود 1.5 گرم

هر عدد حدود 1.5 گرم

هر عدد حدود 2.2 گرم

هر عدد حدود 1.5 گرم

هر عدد حدود 1.8 گرم

هر عدد حدود 1.2 گرم

هر عدد حدود 2.1 گرم

هر عدد حدود 1 گرم

هر عدد حدود 1.3 گرم

هر عدد حدود 1.8 گرم

هر عدد حدود 1.9 گرم

هر عدد حدود 1.5 گرم

هر عدد حدود 1.7 گرم

هر عدد حدود 1.3 گرم

هر عدد حدود 2.1 گرم

هر عدد حدود 2.1 گرم

هر عدد حدود 0.9 گرم

هر عدد حدود 1.7 گرم

هر عدد حدود 2.8 گرم

هر عدد حدود 1.8 گرم

هر عدد حدود 2.6 گرم

هر عدد حدود 1.22 گرم

هر عدد حدود 1.45 گرم

هر عدد حدود 1.22 گرم

هر عدد حدود 1.44 گرم

هر عدد حدود 1.25 گرم

هر عدد حدود 1.2 گرم