مجموعه کارتیه

تکه کارتیه 3سانتی با پهنای 5 میل به ازای هر عدد

هر عدد حدود 0.73 گرم

تکه کارتیه 3.8سانتی با پهنای 5.8 میل به ازای هر عدد

هر عدد حدود 0.68 گرم

تکه کارتیه 4 سانتی با پهنای 6.8 میل به ازای هر عدد

هر عدد حدود 1.22 گرم

تکه کارتیه 2.5 سانتی با پهنای 4.8میل به ازای هر عدد

هر عدد حدود 0.44 گرم

زنجیر کارتیه پهنای 5 میل

هر متر حدود 16.5 گرم

زنجیر کارتیه پهنای 5 میل

هر متر حدود 16.2 گرم

زنجیر پهن کارتیه پهنای 10 میل(1 سانتی متر)

هر متر حدود 85 گرم

گردنی زنجیر هرمس

هر عدد حدود 3.55 گرم

گردنی کارتیه پولکی

هر عدد حدود 4.23 گرم

گردنبند کارتیه

هر عدد حدود 3.45 گرم

گوشواره کارتیه

هر حدود 1.85 گرم

انگشتر کارتیه شل - سایز های 50 تا 63

هر عدد حدود 2 گرم

انگشتر کارتیه شل - سایز های 50 تا 63

هر عدد حدود 4 گرم

النگو کارتیه باریک سفید 4میلیمتر - دور مچ 19 تا 21 سانتی متر

هر عدد حدود 7 گرم

النگو کارتیه باریک سفید 4میلیمتر - دور مچ 17 تا 19 سانتی متر

هر عدد حدود 7 گرم

النگو کارتیه باریک سفید 4میلیمتر - دور مچ 15 تا 17 سانتی متر

هر عدد حدود 7 گرم

النگو کارتیه باریک زردگلد 4میلیمتر - دور مچ 19 تا 21 سانتی متر

هر عدد حدود 7 گرم

النگو کارتیه باریک رزگلد 4میلیمتر - دور مچ 17 تا 19 سانتی متر

هر عدد حدود 7 گرم

النگو کارتیه باریک رزگلد 4میلیمتر - دور مچ 15 تا 17 سانتی متر

هر عدد حدود 7 گرم

النگو کارتیه باریک زرد 4میلیمتر - دور مچ 19 تا 21 سانتی متر

هر عدد حدود 7 گرم

النگو کارتیه باریک زرد 4میلیمتر - دور مچ 17 تا 19 سانتی متر

هر عدد حدود 7 گرم

النگو کارتیه باریک زرد 4میلیمتر - دور مچ 15 تا 17 سانتی متر

هر عدد حدود 7 گرم

النگو کارتیه پهن سفید 6میلیمتر - دور مچ 19 تا 21 سانتی متر

هر عدد حدود 9 گرم

النگو کارتیه پهن سفید 6میلیمتر - دور مچ 17 تا 19 سانتی متر

هر عدد حدود 9 گرم

النگو کارتیه پهن سفید 6میلیمتر - دور مچ 15 تا 17 سانتی متر

هر عدد حدود 9 گرم

النگو کارتیه پهن رزگلد 6میلیمتر - دور مچ 19 تا 21 سانتی متر

هر عدد حدود 9 گرم

النگو کارتیه پهن رزگلد 6میلیمتر - دور مچ 17 تا 19 سانتی متر

هر عدد حدود 9 گرم

النگو کارتیه پهن رزگلد 6میلیمتر - دور مچ 15 تا 17 سانتی متر

هر عدد حدود 9 گرم

النگو کارتیه پهن زرد 6میلیمتر -دور مچ 19 تا 21 سانتی متر

هر عدد حدود 9 گرم

النگو کارتیه پهن زرد 6میلیمتر -دورمچ 17 تا 19 سانتی متر

هر عدد حدود 9 گرم

النگو کارتیه پهن زرد 6میلیمتر - دورمچ15 تا 17 سانتی متر

هر عدد حدود 9 گرم

زنجیر هرمس 3 حلقه - 8*16

هر متر حدود 28 گرم

زنجیر هرمس تخت 3 بیضی - 10*18

هر متر حدود 25 گرم

زنجیر هرمس 3 حلقه - 5*20

هر متر حدود 19 گرم

زنجیر هرمس 3 حلقه - 8*16

هر متر حدود 24 گرم

زنجیر هرمس 3 حلقه - 8*22

هر متر حدود 18 گرم

زنجیر هرمس - دانه بزرگ(5*13)

هر متر حدود 16 گرم

زنجیر هرمس - یکدانه بزرگ(5*13) سه دانه کوچک(4*7)

هر متر حدود 18.5 گرم

زنجیر کارتیه ظریف - 45 سانتی متر

هر عدد حدود 4.6 گرم

زنجیر کارتیه ظریف - 40 سانتی متر

هر عدد حدود 4.08 گرم

زنجیر کارتیه ظریف - 50 سانتی متر

هر عدد حدود 5.1 گرم

انگشتر ریختگی طرح کارتیه

هر عدد حدود 2.8 گرم

انگشتر ریختگی طرح کارتیه

هر عدد حدود 1.6 گرم

دستبند مفتولی هرمس طرح تیفانی

هر عدد حدود 15 گرم

دستبند هرمس تراش طرح دیوید یورمن

هر عدد حدود 8 گرم

انگشتر ریختگی کارتیه پیچ

هر عدد حدود 2.76 گرم

انگشتر کارتیه

هر عدد حدود 1.97 گرم

گردنبند ریختگی مخراجی کارتیه پیچ - سنگ کسر شده

هر عدد حدود 1.8 گرم