انگشترها

گردنبند لیزر خرس قلب

هر عدد حدود 1.31 گرم

گردنبند لیزر دایره چشم

هر عدد حدود 1.4 گرم

گردنبند لیزر خورشید

هر عدد حدود 1.32 گرم

انگشتر لیزر سبک ورساچه

هر عدد حدود 2.9 گرم

انگشتر لیزر قلب

هر عدد حدود 1 گرم

انگشتر کارتیر گره سایز 58

هر عدد حدود 1.38 گرم

آویز لیزر سبک قلب حرف K

هر عدد حدود 0.9 گرم

انگشتر کارتیه شل - سایز های 50 تا 63

هر عدد حدود 4 گرم

انگشتر ریختگی دست آغوش

هر عدد حدود 3.8 گرم

انگشتر ریختگی موج

هر عدد حدود 1.9 گرم

انگشتر ریختگی نیم بند

هر عدد حدود 1.8 گرم

انگشتر ریختگی کنگره ای

هر عدد حدود 3.2 گرم

انگشتر ریختگی تاج نیم بند

هر عدد حدود 2 گرم

انگشتر ریختگی

هر عدد حدود 1.9 گرم

انگشتر ریختگی شاخه خوشه گندم

هر عدد حدود 1.9 گرم

انگشتر ریختگی زنبور عسل

هر عدد حدود 1.8 گرم

انگشتر ریختگی شاخه گل

هر عدد حدود 2 گرم

انگشتر ریختگی طرح کارتیه

هر عدد حدود 2.8 گرم

انگشتر ریختگی طرح موج

هر عدد حدود 0.8 گرم

انگشتر ریختگی دو قلب

هر عدد حدود 1.5 گرم

انگشتر ریختگی موج

هر عدد حدود 2.3 گرم

انگشتر ریختگی کمربند

هر عدد حدود 1.8 گرم

انگشتر ریختگی بینهایت

هر عدد حدود 1.9 گرم

انگشتر ریختگی مثلثی

هر عدد حدود 3.4 گرم

انگشتر ریختگی طرح تیفانی

هر عدد حدود 2.2 گرم

انگشتر ریختگی دی ان ای

هر عدد حدود 2.3 گرم

انگشتر ریختگی گره

هر عدد حدود 3.5 گرم

انگشتر ریختگی

هر عدد حدود 1.3 گرم

انگشتر ریختگی ه نیمانی

هر عدد حدود 7.5 گرم

انگشتر ریختگی ه نیمانی

هر عدد حدود 5 گرم

انگشتر ریختگی

هر عدد حدود 1.6 گرم

انگشتر ریختگی

هر عدد حدود 2.7 گرم

انگشتر ریختگی ماه و ستاره

هر عدد حدود 2.1 گرم

انگشتر ریختگی فنری

هر عدد حدود 1.2 گرم

انگشتر ریختگی طرح کارتیه

هر عدد حدود 1.6 گرم

انگشتر ریختگی

هر عدد حدود 2 گرم

انگشتر ریختگی طرح بافته

هر عدد حدود 2.5 گرم

انگشتر ریختگی مربع توپر

هر عدد حدود 2.1 گرم

انگشتر ریختگی

هر عدد حدود 2.1 گرم

انگشتر ریختگی هشت ضلعی

هر عدد حدود 2.8 گرم

انگشتر مروارید ریختگی

هر عدد حدود 1.7 گرم

انگشتر

هر عدد حدود 0.8 گرم

انگشتر مروارید ریختگی

هر عدد حدود 2.1 گرم

انگشتر

هر عدد حدود 1.9 گرم

انگشتر ریختگی طرح بافته زنجیری دیوید یورمن

هر عدد حدود 3.5 گرم

انگشتر ریختگی طرح ضربدری

هر عدد حدود 2 گرم

انگشتر ریختگی قلب

هر عدد حدود 2.6 گرم

انگشتر ریختگی مثلث

هر عدد حدود 1.4 گرم