مجموعه خرج کار طلا ، زنجیر طلا و پایه گوشواره طلا

خرج کار ليزر دوحلقه سنجاق قفلی قلب

هر عدد حدود 0.2 گرم

خرج کار ليزر دو حلقه سنجاق قفلی قلب

هر عدد حدود 0.2 گرم

خرج کار ليزر سبک تک حلقه قفل عشق ازدواج

هر عدد حدود 0.1 گرم

زنجیر کارتیه پهنای 5 میل

هر متر حدود 16.5 گرم

زنجیر کارتیه پهنای 5 میل

هر متر حدود 16.2 گرم

زنجیر پهن کارتیه پهنای 10 میل(1 سانتی متر)

هر متر حدود 85 گرم

پایه گوشواره کلیپسی تک حلقه

هر حدود 0.86 گرم

پایه گوشواره روکو کلیپسی تک حلقه

هر حدود 1.07 گرم

پایه گوشواره روکو کلیپسی چهار حلقه

هر جفت حدود 1.18 گرم

پایه گوشواره روکو کلیپسی پنج حلقه

هر جفت حدود 1.56 گرم

زنجیر هرمس 3 حلقه - 8*16

هر متر حدود 28 گرم

زنجیر هرمس تخت 3 بیضی - 10*18

هر متر حدود 25 گرم

زنجیر هرمس 3 حلقه - 5*20

هر متر حدود 19 گرم

زنجیر هرمس 3 حلقه - 8*16

هر متر حدود 24 گرم

زنجیر یورمن 3 حلقه -18*10

هر متر حدود 29 گرم

زنجیر یورمن 3 حلقه -22*11

هر متر حدود 31 گرم

زنجیر هرمس 3 حلقه - 8*22

هر متر حدود 18 گرم

زنجیر فیگارو ظریف - 50 سانتی متر

هر عدد حدود 1.52 گرم

زنجیر فیگارو ظریف - 45 سانتی متر

هر عدد حدود 1.37 گرم

زنجیر فیگارو ظریف - 40 سانتی متر

هر عدد حدود 1.2 گرم

زنجیر کارتیر پهنای 5 میلیمتر - 50 سانتی متر

هر عدد حدود 11 گرم

زنجیر کارتیر پهنای 5 میلیمتر - 45 سانتی متر

هر عدد حدود 10 گرم

زنجیر کارتیر پهنای 5 میلیمتر - 40 سانتی متر

هر عدد حدود 9 گرم

زنجیر کارتیر پهنای 7 میلیمتر - 50 سانتی متر

هر عدد حدود 15.5 گرم

زنجیر کارتیر پهنای 7 میلیمتر - 45 سانتی متر

هر عدد حدود 13.95 گرم

زنجیر کارتیر پهنای 7 میلیمتر - 40 سانتی متر

هر عدد حدود 12.4 گرم

زنجیر کارتیر پهنای 11 میلیمتر - 50 سانتی متر

هر عدد حدود 34 گرم

زنجیر کارتیر پهنای 11 میلیمتر - 45 سانتی متر

هر عدد حدود 30 گرم

زنجیر کارتیر پهنای 11 میلیمتر - 40 سانتی متر

هر عدد حدود 27 گرم

زنجیر دیپلمات (4*2) - 50 سانتی متر

هر عدد حدود 4.3 گرم

زنجیر دیپلمات (4*2) - 45 سانتی متر

هر عدد حدود 3.9 گرم

زنجیر دیپلمات (4*3) - 40 سانتی متر

هر عدد حدود 3.4 گرم

زنجیر هرمس - دانه بزرگ(5*13)

هر متر حدود 16 گرم

زنجیر هرمس - یکدانه بزرگ(5*13) سه دانه کوچک(4*7)

هر متر حدود 18.5 گرم

زنجیر رولو قطر 4 میلیمتر - متری

هر متر حدود 26.5 گرم

زنجیر رولو قطر 4 میلیمتر - 45 سانتی متر

هر عدد حدود 12 گرم

زنجیر رولو قطر 4 میلیمتر - 40 سانتی متر

هر عدد حدود 10.6 گرم

زنجیر رولو قطر 6 میلیمتر - متری

هر متر حدود 24.6 گرم

زنجیر رولو قطر 6 میلیمتر - 45 سانتی متر

هر عدد حدود 11.5 گرم

زنجیر رولو قطر 6 میلیمتر - 40 سانتی متر

هر عدد حدود 10.22 گرم

زنجیر درگاه 40 - متری

هر متر حدود 6.5 گرم

زنجیر درگاه 40 - 40 سانتی متر

هر عدد حدود 2.47 گرم

زنجیر درگاه 40 - 45 سانتی متر

هر عدد حدود 3.03 گرم

زنجیر ماری - 50 سانتی متر

هر عدد حدود 6.3 گرم

زنجیر ماری - 45 سانتی متر

هر عدد حدود 5.7 گرم

زنجیر ماری - 40 سانتی متر

هر عدد حدود 5.1 گرم

زنجیر آینه ای - پهنای 4 میلیمتر - 50 سانتی متر

هر عدد حدود 13.11 گرم

زنجیر آینه ای - پهنای 4 میلیمتر - 45 سانتی متر

هر عدد حدود 11.8 گرم