تمیمه ها

پابند لیزر سبک مربع

هر عدد حدود 2.4 گرم