خرج کارها

گردنبند لیزر سبک عشق پرنده

هر عدد حدود 1.38 گرم

گردنبند لیزر سبک قیچی

هر عدد حدود 1.19 گرم

دو حلقه لیزر سبک جان من است او

هر عدد حدود 0.15 گرم

دو حلقه حرف عشق ازدواج ولنتاین

هر عدد حدود 0.1 گرم

دو حلقه حیوان پاندا

هر عدد حدود 0.29 گرم

دو حلقه هندسی دایره

هر عدد حدود 0.21 گرم

دو حلقه اسلیمی

هر عدد حدود 0.15 گرم

دو حلقه آدم برفی

هر عدد حدود 0.13 گرم

دو حلقه عشق پرنده ولنتاین

هر عدد حدود 0.15 گرم

دو حلقه لیزر سبک حرف هه

هر عدد حدود 0.5 گرم

دستبند دو حلقه لیز سبک دایره ادمک

هر عدد حدود 0.54 گرم

دستبند دو حلقه لیز لوزی هندسی خورشید ماه

هر عدد حدود 0.19 گرم

دستبند دو حلقه لیز سبک دایره هندسی

هر عدد حدود 0.28 گرم

دستبند دو حلقه لیز چشم ستاره

هر عدد حدود 0.26 گرم

دستبند دو حلقه لیز سبک دایره منحنی هندسی

هر عدد حدود 0.31 گرم

دستبند دو حلقه ماه

هر عدد حدود 0.25 گرم

دستبند دو حلقه لیز سبک عقاب

هر عدد حدود 0.35 گرم

دستبند دو حلقه لیز سبک برگ

هر عدد حدود 0.13 گرم

دستبند دو حلقه لیز دایره اسلیمی

هر عدد حدود 0.25 گرم

دو حلقه لیزر سبک قلب

هر عدد حدود 0.16 گرم

دو حلقه لیزر حیوان گرگ

هر حدود 0.14 گرم

دو حلقه لیزر سبک گل اسلیمی

هر عدد حدود 0.16 گرم

دو حلقه لیزر گل اسلیمی

هر عدد حدود 0.16 گرم

دو حلقه چند ضلعی سبک لیزر خط دار

هر عدد حدود 0.19 گرم

دو حلقه لیزر سبک قلب لوزی برف

هر عدد حدود 0.25 گرم

دو حلقه لیزر دایره سبک برف لوزی

هر عدد حدود 0.37 گرم

دو حلقه لیزر سبک دایره قلب اسلیمی

هر عدد حدود 0.24 گرم

دو حلقه لیزر سبک قلب خط دار

هر عدد حدود 0.24 گرم

دو حلقه لیزر سبک دایره هندسی

هر عدد حدود 0.16 گرم

دو حلقه لیزر سبک منحنی خط دار

هر عدد حدود 0.17 گرم

دو حلقه لیزر سبک منحنی هندسی

هر عدد حدود 0.19 گرم

دو حلقه لیزر سبک لگو

هر عدد حدود 0.32 گرم

دو حلقه ليزر بی نهایت قلب

هر عدد حدود 0.21 گرم

دو حلقه لیزر دایره گوزن برف

هر عدد حدود 0.29 گرم

دو حلقه لیزر عصای بابا نوئل

هر عدد حدود 0.12 گرم

دو حلقه لیزر گل اسلیمی

هر عدد حدود 0.17 گرم

دو حلقه لیزر عشق ازدواج ولنتاین ابر قلب

هر عدد حدود 0.23 گرم

دو حلقه لیزر صورت

هر عدد حدود 0.15 گرم

دو حلقه لیزر دایره چشم

هر عدد حدود 0.15 گرم

دو حلقه لیزر دایره زمین

هر عدد حدود 0.2 گرم

دو حلقه لیزر حرف N Y

هر عدد حدود 0.2 گرم

دو حلقه لیزر دایره لویی ویتون

هر عدد حدود 0.17 گرم

دستبند لیزر دو حلقه لویی ویتون

هر عدد حدود 0.31 گرم

دو حلقه لیزر هواپیما

هر عدد حدود 0.19 گرم

دو حلقه لیزر دایره

هر عدد حدود 0.15 گرم

دو حلقه لیزر دایره گوچی

هر عدد حدود 0.24 گرم

دستبند دو حلقه دایره انار

هر عدد حدود 0.15 گرم

خرجکار دستبند دو حلقه دايره سبک انار

هر عدد حدود 0.16 گرم