مجموعه انگشتر ریختگی طلا

انگشتر ریختگی دست آغوش

هر عدد حدود 3.8 گرم

انگشتر ریختگی موج

هر عدد حدود 1.9 گرم

انگشتر ریختگی نیم بند

هر عدد حدود 1.8 گرم

انگشتر ریختگی کنگره ای

هر عدد حدود 3.2 گرم

انگشتر ریختگی تاج نیم بند

هر عدد حدود 2 گرم

انگشتر ریختگی

هر عدد حدود 1.9 گرم

انگشتر ریختگی شاخه خوشه گندم

هر عدد حدود 1.9 گرم

انگشتر ریختگی زنبور عسل

هر عدد حدود 1.8 گرم

انگشتر ریختگی شاخه گل

هر عدد حدود 2 گرم

انگشتر ریختگی طرح کارتیه

هر عدد حدود 2.8 گرم

انگشتر ریختگی طرح موج

هر عدد حدود 0.8 گرم

انگشتر ریختگی دو قلب

هر عدد حدود 1.5 گرم

انگشتر ریختگی موج

هر عدد حدود 2.3 گرم

انگشتر ریختگی کمربند

هر عدد حدود 1.8 گرم

انگشتر ریختگی بینهایت

هر عدد حدود 1.9 گرم

انگشتر ریختگی مثلثی

هر عدد حدود 3.4 گرم

انگشتر ریختگی طرح تیفانی

هر عدد حدود 2.2 گرم

انگشتر ریختگی دی ان ای

هر عدد حدود 2.3 گرم

انگشتر ریختگی گره

هر عدد حدود 3.5 گرم

انگشتر ریختگی

هر عدد حدود 1.3 گرم

انگشتر ریختگی ه نیمانی

هر عدد حدود 7.5 گرم

انگشتر ریختگی ه نیمانی

هر عدد حدود 5 گرم

انگشتر ریختگی

هر عدد حدود 1.6 گرم

انگشتر ریختگی

هر عدد حدود 2.7 گرم

انگشتر ریختگی ماه و ستاره

هر عدد حدود 2.1 گرم

انگشتر ریختگی فنری

هر عدد حدود 1.2 گرم

انگشتر ریختگی طرح کارتیه

هر عدد حدود 1.6 گرم

انگشتر ریختگی

هر عدد حدود 2 گرم

انگشتر ریختگی طرح بافته

هر عدد حدود 2.5 گرم

انگشتر ریختگی مربع توپر

هر عدد حدود 2.1 گرم

انگشتر ریختگی

هر عدد حدود 2.1 گرم

انگشتر ریختگی هشت ضلعی

هر عدد حدود 2.8 گرم

انگشتر مروارید ریختگی

هر عدد حدود 1.7 گرم

انگشتر مروارید ریختگی

هر عدد حدود 2.1 گرم

انگشتر ریختگی طرح بافته زنجیری دیوید یورمن

هر عدد حدود 3.5 گرم

انگشتر ریختگی طرح ضربدری

هر عدد حدود 2 گرم

انگشتر ریختگی قلب

هر عدد حدود 2.6 گرم

انگشتر ریختگی مثلث

هر عدد حدود 1.4 گرم

انگشتر ریختگی طرح قلب

هر عدد حدود 2 گرم

انگشتر ریختگی طرح لوزی

هر عدد حدود 2.4 گرم

انگشتر ریختگی طرح بیضی

هر عدد حدود 2 گرم

انگشتر ریختگی گوی گوارسه ریز

هر عدد حدود 1.4 گرم

انگشتر ریختگی دو قلب دامبله

هر عدد حدود 1.8 گرم

انگشتر ریختگی گوی گوارسه درشت

هر عدد حدود 2.2 گرم

انگشتر ریختگی خدا

هر عدد حدود 3.5 گرم

انگشتر ریختگی قلب دامبله

هر عدد حدود 1.9 گرم

انگشتر ریختگی لوزی

هر عدد حدود 2.35 گرم

انگشتر ریختگی قلب

هر عدد حدود 1.8 گرم